Τρίτη, Νοεμβρίου 03, 2009

Η κακή ποιότητα του νερού θέτει το πρόβλημα σε πρώτη προτεραιότητα επίλυσης.


Στην διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνώμων που συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ (αριθ.πρωτ. 217/08/05/2009) αναφέρονται μερικά πολύ δυσάρεστα αν και πολύ οικεία σε μας αποτελέσματα για την παρουσία βαρέων μετάλλων στα πόσιμα ύδατα σε διάφορες περιοχές της Χίου και την εν δυνάμει επιμόλυνση των τροφίμων από την χρήση των νερών αυτών για άρδευση και πλύση των τροφίμων. Στα συμπεράσματα της έρευνας η Χίος διαπιστώνεται ότι ο υδράργυρος ξεπερνάει την παραμετρική τιμή του 1.0 μg/l στα μισά σχεδόν δείγματα αναφοράς, ενώ έχουμε και τη παρουσία νικελίου σε ένα σημείο δειγματοληψίας δείγμα ίσως μόλυνσης των υπόγειων νερών. Πέρα από το γεγονός της επικινδυνότητας που έχει η χρήση του πόσιμου νερού στην υγεία των πολιτών θα ήθελα να σταθώ στις εξής επισημάνσεις της έρευνας αυτής:

Α) η εμφάνιση του υδραργύρου οφείλεται σε γεωγενή επιβάρυνση και προέρχεται από την μεταλλοφορία του υπεδάφους σε θειούχο υδράργυρο. Σημειωτέον ότι ο ανόργανος υδράργυρος με την βοήθεια των μικροοργανισμών μετατρέπεται σε μέθυλο-υδράργυρο, άκρως τοξική ουσία για τον άνθρωπο, που εύκολα απορροφάται στα ψάρια και μέσω αυτού μπαίνει στην τροφική αλυσίδα.

Β) Το πρόβλημα επιδεινώνεται με την υπερεκμετάλλευση των υπογείων νερών και την συνακόλουθη υφαλμύρωση τους.

Γ) κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία του νερού, ενόψει και της εφαρμογής της οδηγίας 2000/68 που θα μπει σε ισχύ το 2013 και προβλέπει να υπάρχει καλή χημική κατάσταση στο νερό σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.

Δ) Η Χίος συγκαταλέγεται στις περιοχές με ρύπανση των υπόγειων υδάτων σε ένα η περισσότερα στοιχεία (στο νικέλιο, και στο υδράργυρο), και αυτό που προτείνεται από την επιτροπή είναι να διερευνηθεί η επίπτωση της χρήσης τέτοιων νερών στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων καθώς επίσης να διερευνηθεί ο τρόπος επιμόλυνσης των τροφίμων και η πηγή προέλευσης των βαρέων μετάλλων.

Προσπαθώντας να συνοψίσω όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην μελέτη αυτή (όλη την έκθεση αναφοράς μπορείτε να την διαβάσετε εδώ
http://www.zabetakis.net/files/images/efet_heavy_metal_report.pdf) και τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά θα ήθελα να δηλώσω κατά αρχάς ότι το πρόβλημα της ποιοτικής κατάστασης του νερού στο νησί πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμερίζοντας φαραωνικά έργα όπως η δημιουργία νέου λιμανιού, αφού η συνέχεια της κακής χημικής κατάστασης του παρεχόμενου νερού είναι επικίνδυνο τόσο για την υγεία των πολιτών όσο για την τοπική οικονομία. Επομένως οι ενέργειες που κατά την γνώμη μου πρέπει να γίνουν στο άμεσο μέλλον είναι οι εξής α) εξοικονόμηση και βελτίωση της παροχής του νερού μέσω της αλλαγής του σάπιου δικτύου ύδρευσης, της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, της συνεχής ενημέρωσης των καταναλωτών-αγροτών σε τρόπους και τα οφέλη από την εξοικονόμηση του νερού. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η προσωπική ευθύνη των παραγωγών τροφίμων είναι σημαντική όσο αφορά το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. β) η αναβάθμιση και βελτίωση του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού με στόχο την προώθηση του ανακυκλωμένου νερού στην κατανάλωση γ) η άμεση διενέργεια μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης στο νερό και τα τρόφιμα και η κατάθεση των πορισμάτων και των προτάσεων επίλυσης τους σε δημόσια διαβούλευση όπως άλλωστε προβλέπει και η Οδηγία για τα νερά δ) η άμεση χρηματοδότηση για τις έρευνες που πρόκειται να γίνουν όσο και για την κατασκευή των απαραίτητων υδρευτικών έργων. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες προτάσεις η επίλυση όμως του προβλήματος προϋποθέτει να το δούμε όλοι μας με επιμονή μακριά από κομματικά και ιδιοτελή εμπόδια διότι το πρόβλημα είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου.

Κυριάκος Τσιπούρας
Τεχνολόγος Τροφίμων, μέλος των Οικολόγων Πράσινων
http://www.alithia.gr/article.aspx?ArticleID=2935


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου